Vásárolj egyszerűen, gyorsan, kényelmesen, regisztráció nélkül!
Kártyás fizetés szolgáltatója:

Adatkezelési nyilatkozat

Bevezetés

 

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. minden tevékenysége során, minden alkalommal mind a magyarországi, mind pedig az Európai Unió által meghatározott, a személyes adatok védelméről, illetve ehhez kapcsolódó egyéb törvények szerint jár el. Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. az védelmedben nyilván tart olyan adatokat, amelyek a  biztonságos kezeléséhez, beazonosításához, illetve az időszakos tájékoztatásodhoz szükséges.

 

Értelmező rendelkezések

 

személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

különleges adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

hozzájárulás az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adattovábbítás ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

nyilvánosságra hozatal ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatmegsemmisítés az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Általános rendelkezések


Az adatkezelés célja, hogy a Te érdekedben az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. a tőle telhető legjobb minőségben, és a lehető legkisebb kockázattal tudja nyújtani az általad megrendelt árut.

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. az adatkezelés minden szakaszában a fent megjelölt céloknak megfelelően kezeli az általad Önkéntesen rendelkezésre bocsájtott adatokat.

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. csak a szükséges mennyiségű és tartalmú adatokat kezel, és kizárólag a szükséges időre.

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. kizárólag olyan adatokat kezel, amelynek felvétele törvényes, tisztességes, önkéntesen szolgáltatott, szükség esetén időszakosan változó.

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. az adatokat oly módon tárolja, hogy az megfeleljen az érvényes törvényi előírásoknak.

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. harmadik személynek kizárólag akkor közöl adatot, ha azt a törvény számára előírja, vagy Te ahhoz írásosan hozzájárulásod adod.

A rólad nyilvántartott adatokba bármikor betekinthetsz, kérheted azok helyesbítését, - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

 

A kérésedre az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapját az önkéntes vásárlásod, illetve feliratkozásod teremti meg, írásos nyilatkozata internetes vásárlás esetén az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. által közzétett Általános Szerződési Feltételek elfogadásával történik.

 

Lehetőséged van tiltakozni az adatok kezelésével kapcsolatban ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben Te az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. által meghozott döntésével nem értesz egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhatsz.

 

Ha az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapod meg, az értesítés közlésétől számított 30 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat ellened.

 

Adatbiztonság


Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos törvények előírnak. Társaságunk törekszik védeni az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Rendelkezés személyes adatokkal


Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a hírlevél végén lévő leiratkozáés link segítségével, vagy e-mailen, illetve postai levélben mondható le. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

A felhasználó jogérvényesítő lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is a jatek@olcso-jatek.hu e-mail címen.

 

Egyéb rendelkezések


Az adatok feldolgozása mind kézi, mind informatikai eszközökkel is történik, automatizált módon.

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, a hatályos törvények rendelkezéseinek megfelelően. Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. internetes oldalának megtekintésével kapcsolatos adatkezelési rendelkezések az Általános Szerződési Feltételek között találhatók. Az adatok tárolásának határideje 10 év.

 

Budapest, 2012.10.01

 

ADVISORS Ingatlanszakértő

Gazdasági és Mérnökiroda Kft.

Cégjegyzék szám: 01-09-268882

Alapítva: 1993

 

olcso-jatek.hu